Search Bar

Monday, December 14, 2009

Alamin Ang Inyong Karapatan

Tayong mga Pilipino, karamihan sa atin ay hindi gaanong alam ang mga batas. Kung sabagay, kaya may nagkakasala ay dahil merong batas. Ang batas ang tanging batayan o sukatan kung gaano katindi ang iyong kasalanan o krimeng nagawa.

Kaya't nararapat lang na malaman natin ang batas. Kailangan natin himay-himayin ang mga ito, hindi sa ilang sandali lang kundi sa habang buhay. Hindi rin naman kailangan na maging bihasa ka sa batas kundi upang maipagtanggol mo ang iyong sarili. Mahirap ang maging ignorante. Mahirap ang pagdusahan ang kasalanang hindi mo naman ginawa. Sa pamamagitan nito, matutulungan nating disiplinahin ang ating mga sarili. Minsan nakakatakot ang batas, pero, kapag alam mo ang mga ito ay kayang mong harapin ang bawat reklamo laban sa iyo o ang magreklamo.

Hindi tayo ipinanganak na api. kasama na natin ang ating kalayaan. Huwag nating hayaan na apihin tayo o sampo ng ating mga mahal sa buhay. Tandaan, sinuman ang umapi sa iyo ay lumalabag sa karapatang pantao. Ikaw man ay isang ama o anak, responsibilidad mo na ipagtanggol ang iyong pamilya.

I'm not a lawyer, pero inaaalam ko ang mga karapatan ko dahil hindi tanging mga abogado o ang gobyerno at mga law enforcer lamang ang dapat makaalam ng batas. Tingnan nyo marami ang human rights violation. Pinagsasamantalahan ang kahinaan ng mga mahihina at mahihirap.

Masarap magbasa ng mga aklat tungkol sa batas. Kahit 30 minutos lamang kada araw malaking bagay na ito. Unawain mo at tandaan ang mga ito, tiyak masasabi mo sa iyong sarili na mabuti na ito kasya wala ka talagang alam. Marahil namamangha tayo kapag ang isang tao, lalo na ang mga mambabatas ay nagsasalita ng mga bagay tungkol sa ordinansa o tinatalakay ang ibat-ibang issue tungkol sa mga anomalya ng gobyerno. Animo'y napakagaling nila sa batas kaya sa tuwing sila ay bababa sa lupa, tinitingala ng iba. Parang sila nga lang ang nakakaalam ng lahat ng galaw ng tao.

Bakit di mo simulan, sa Constitution ng Pilipinas, Labor Code of the Philippines, Family code at iba pa. Marami diyang mga lathalain tungkol sa batas. Hindi mo kailangan kabisaduhin ngunit dapat familiar ka sa mga ito. Unti-unti, hanggang sa ating pagtanda ay dala natin ang ating karapatan. Maging ang ating mga anak ay dapat nating turuan upang lubos nilang maintindihan ang mga batas at kanilang karapatan.
Enhanced by Zemanta

1 comment:

Rendei Yusoph said...

tama! dapat natin ipaglaban ang atinmg karapatan bilang isang tao.. ^_________________^ v